Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Yatay ve Dikey Geçiş

Yatay Geçiş Yoluyla Kabul Edilecek Öğrencilerde Aranılacak Nitelikler:

1. Yatay Geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulanan Yükseköğretim Kurumları arasında, yıl sistemiuygulayan Yükseköğretim Kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulayan Yükseköğretim Kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan Fakülte ve Yüksek Okulların Yönetim Kurullarının Kararıyla yapılır.
2. Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfların birinci dönemine geçiş yapılamaz.
3. Ara sınıflara veya yıllara geçiş için öğrencinin;

a. Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,
b. Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az %60 veya eşdeğer olması.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf ya da son iki yarıyıl dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim-öğretim programının puanı gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartı ile nakledilebilirler.

4. Son sınıfa veya son iki yarıyıl başına yapılacak geçiş için öğrencinin;
a. Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,
b. Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla ait geçiş notu dahil) en az %65 veya eşdeğeri olması,
c. Son sınıf veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az %70 veya eşdeğeri olması gereklidir,

5. Açık öğretim veya ekstern öğretimden örgün öğretime geçiş yapılamaz.
6. Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir.
7. Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke Yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarıyla vermiş ve yukarıdaki 3. ve 4. maddelerdeki hususları yerine getirmiş olması şartı aranır. İlk yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan Yükseköğretim kurumlarından ilk yıl sonunda geçiş yapılamaz. Ancak öğrencinin veya ana-babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde,yabancı dil sınavı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.
8.Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma v.b. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.
9.Başvuru, her akademik yarıyılın başlangıcından 10 gün öncesine kadar yapılır.

Dikey Geçiş İçin Başvuru Koşulları

Yükseköğretim programlarının sınavlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda söz konusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır. Adaylar dikey geçiş için yapılacak sınavlara en çok üç kez girebilirler. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar da başvurabilirler.

ÖSYM her yıl, meslek yüksekokulu mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlüklerince yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır. Meslek yüksekokulu müdürlükleri başvurma belgelerinin istenen koşullara uygunluğunu kontrol ederek onaylamasından, başvuru evrakının başvuru süresi sonunda ÖSYM 'ye ulaştırılmasından ve son sınıflarda okuyan öğrencilerin mezuniyet işlemlerini Temmuz ayının son haftasına kadar tamamlayarak mezun olsun veya olmasın, başvursun veya başvurmasın tüm adayların akademik not ortalamalarını ÖSYM 'ye bildirmekle sorumludurlar.

İstenen koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile yetenek sınavı sonuçlarına göre kılavuzda belirtilen kurallar uyarınca ağırlıklandırılmış meslek yüksekokulu programlarında alınan akademik not ortalamaları göz önünde tutulur.

Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır, başarısız olanların ise üniversite ile ilişikleri kesilir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçede Fakülte/Yüksekokul, Bölüm veya programlar açıkça belirtilir).
2. Not Belgesi (Transkript); Başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
3. Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin "ders içerikleri".
4. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSS sonuç belgesinin onaylı fotokopisi (Öğrenim gördüğüÜniversiteden alınacak).
5. İkinci öğrenim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler arasında o yarıyılda geçenler arasında ilk %10'a girdiklerine ait belge.
6. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösteren belge.
7. Yurt dışından yapılacak başvurularda; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilmiş ve ilgili programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, Transkript, ders planları ve içeriklerinin Türkçe'ye çevrilmiş ve onaylanmış olması.
8. Üniversitenin belirlediği banka hesabına başvuru harcının yatırıldığına dair ödeme makbuzu.