Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Lisans Eğitimi Öğrenci Staj Uygulama Esasları

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LİSANS EĞİTİMİ ÖĞRENCİ STAJ UYGULAMA ESASLARI

 

           1. AMAÇ ve KAPSAM

 • Stajın amacı, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine öğrenim ve eğitimleri ile ilgili bilgi, beceri ve görgü kazandırmaktır. Staj kapsamında, öğrenciler derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulama ile pekiştirmekte ve çalışma alanlarıyla ilgili konularda yeteneklerini geliştirmektedirler.
 • Staj Uygulama Esasları, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 16. Maddesi gereği, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğitimi Öğrenci Staj Yönergesi” dikkate alınarak düzenlenmiş olup, staj çalışmaları ile ilgili kuralları ve bu kuralların yürütülmesine yönelik ilkeleri açıklamaktadır.

 

           2. STAJ ALANLARI ve TÜRLERİ

 • Gıda Mühendisliği Bölümünde staj alanları genel olarak laboratuar ve işletme stajları olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
 • Stajlardan bir tanesinin mutlaka işletme stajı olması ve çok disiplinli çalışmayı kapsayacak şekilde farklı alanlardan mühendis (ziraat, elektrik-elektronik, makine, kimya, endüstri), biyolog, kimyager vb. gibi gıda mühendisliği ile ara kesitlerin bulunduğu bir gıda üretim tesisinde yapılması öğrencinin daha donanımlı bir staj deneyimi yaşaması açısından zorunludur. Bu kapsamda stajın staj komisyonu tarafından onaylanabilmesi için ilgili gıda üretim tesisisin onaylı çalışan listesi staj evraklarına eklenmelidir.
 • Öğrencilere genel olarak ilk stajlarında laboratuar, ikinci stajlarında ise işletme stajı yapmaları tavsiye edilmektedir. Ancak, öğrenciler istek ve olanakları doğrultusunda iki tane işletme stajı da yapabilmektedirler.
 • İlk stajını yapacak öğrencinin, ilk dört yarıyıl derslerini almış olması gerekmektedir, daha öncesinde staj yapılamaz. Sonraki zamanlarda ise öğrenciler, yaz okulu ve eğitim-öğretim yılına denk gelmemek koşulu ile istediği zamanlarda stajlarını yapabilirler.
 • Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrenciler yukarıda belirtilen şartlar sağlandığı sürece devlet kurumları veya özel işletmelerde stajlarını yapabilirler. Bu amaçla öğrencilerin staj yapmak istedikleri kuruma bölüm başkanlığı onaylı dilekçe ile başvurmaları ve kurum tarafından onaylanan staj belgelerini staj komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Staj komisyonu tarafından toplanan tüm onaylı staj belgeleri stajların başlama tarihinden 15 gün öncesinden öğrencilere duyurulur. Bölüme dilekçe ile haber verilmeden, onaylanan stajlardan vazgeçilemez ya da yarıda bırakılamaz; aksi takdirde cezai işlem uygulanır.
 • Öğrenciler stajlarını isterlerse yurt dışında da yapabilirler.

 

          3. STAJ SÜRESİ

 • Birinci dönem stajları ikinci ders yılından (4. yarıyıl), ikinci dönem stajları ise üçüncü ders yılından (6. yarıyıl) sonra yapılır.
 • Her bir dönem için staj süresi aralıksız 20, toplam 40 iş günüdür. Staj her iki dönem için devamlı ve kesiksizdir. 5  iş gününü aşan devamsızlık stajın yenilenmesini gerektirir.
 • İntibakla gelen ve yukarıda belirtilen staj sürelerinde eksiklik olan öğrenciler için, daha önceki öğrenimleri süresince yapmış oldukları staj 20 iş günü olarak sayılır ve öğrencilerin mezun olmaları için bir diğer 20 iş günü daha staj yapmaları gerekir. İntibak öğrencilerinin ilk stajlarını saydırmak için staj yaptıkları kurum veya geldikleri bölümden stajın başarılı geçtiğini belirten bir yazı ile bölüme dilekçe vermeleri zorunludur.

 

          4. STAJ ÇALIŞMALARI ve STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Staja gidecek her öğrenciye hangi konuda nasıl bir staj yapacağını, uyması gerekli hususları ve diğer gereklilikleri gösteren staj defteri örneği, bölüm web sayfasında bulunmaktadır. Öğrenciler stajla ilgili çalışmaları zamanında ve tam olarak yapmak ve belgelendirmek zorundadırlar.
 • Stajın değerlendirilmesi, staj yapılan yerce onaylanan staj defteri ile buradan alınan gizli staj çalışma raporu üzerine, staj komisyonunca yapılır. Öğrenciler eğitim-öğretim döneminin başlamasından sonra en geç 1 ay içerisinde staj defterlerini satj komisyonuna teslim etmek zorundadırlar, aksi takdirde stajları başarısız sayılacaktır.
 • Staj evrakları zamanında ve eksiksiz olarak teslim edildikten sonra, staj komisyonu öğrencileri sözlü sınava girecekleri öğretim üyelerine yönlendirir ve sözlü sınavı başarılı geçen öğrenciler stajı başarı ile tamamlamış sayılırlar. Staj defterleri bilgisayarda yazılmalı ve el yazısı kullanılmamalıdır.
 • Staj yönergesine veya staj yerinin çalışma düzenine aykırı hareketler disiplin suçu oluştururlar.
 • Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda karar vermeye Fakülte Dekanının olurunu almak koşulu ile staj komisyonu yetkilidir.