Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Hakkında

GIDA MÜHENDİSLİĞİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

Gıda Mühendisliği fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin; gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında, pazarlanmasında yani gıdaların üretilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisinin temel görevleri arasında; beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli besin üretmek, gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek, gıda maddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak, hammaddeden çok yönlü yararlanma ve böylece gıda çeşitliliğini arttırmak gelir. Bunların yanısıra; hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi; bu bilgilerin ülke gereklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesi de Gıda Mühendislerinin görevleri arasındadır.
Bu görev tanımı ışığında, bir Gıda Mühendisi çeşitli Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında çalışabilmektedir.

Kamu Kuruluşları:
· Üniversitelerin ilgili fakülteleri
· Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
· Araştırma, Eğitim, Yayım ve Kontrol Kuruluşları
· Sağlık Bakanlığı
· Halk Sağlığı Laboratuvarları
· Devlet Planlama Teşkilatı
· Türk Standartları Enstitüsü
· Belediyeler

Özel Kuruluşlar:
Gıda sektörünün Üretim, Kalite Kontrol, Proje, Pazarlama, Danışmanlık, AR-GE bölümlerinde Üretim Mühendisi, Analizleyici, Ürün Yöneticisi, Satış Mühendisi ve Araştırıcı olarak görev yapmaktadırlar.

Gıda Mühendisleri;
1.Üretimden son tüketime kadar tüm aşamalarda,işyerlerinin gıda kontrol ve laboratuvar hizmetlerinde sağlık, teknoloji ve kalite yönünden teknik eleman veya sorumlu yönetici olarak çalışmaya, rapor düzenleme ve onaylamamaya,
2.Üretim yapan işyerleri için teknolojik araştırma, etüt, planlama, projelendirme, pazarlama, ithalat ve ihracat ve benzeri konularda uygulama ve kontrol işlemlerini yapmaya ve bu amaçla danışma büroları açmaya,
3.Bilirkişilik ve ekspertizlik yapmaya,
4.Bilgi edinmek, yöntem ve teknoloji geliştirmek üzere temel ve uygulamalı araştırmalar yapan kuruluşlarda teknik eleman veya yönetici olarak çalışmaya,
5.Araştırma-Geliştirme, kalite kontrolü, ulusal ve uluslar arası mevzuata uygunluk gibi amaçlarla fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrol ve analiz yapmak üzere laboratuvar kurmaya ve işletmeye,
6.İthalat ve ihracat işlemlerinde ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluk kontrolü yapmaya,
7.Kuruluşlarda işçi, usta ve yardımcı teknik eleman olarak çalışanların eğitimi için okul, eğitim merkezi, bilgi ve beceri kazandırma kurslarının açılması ve uygulama yöntemleri ile görevli kuruluşlarda eğitim ve öğretimin planlanması, eğitim program ve yöntemlerinin belirlenmesi ve yürütülmesi işleri ile gıda sanayi alanında oluşan bilgi ve teknolojinin çeşitli üretim birimlerine ulaştırılması, öğretilmesi ve uygulatılmasını yürütmeye yetkilidirler.

OLANAKLAR

Görüldüğü gibi çalışma alan ve yetkileri oldukça geniş olan bu bölüm bir o kadar da ilgi çekicidir. Bu nedenle de günümüzün mesleği olmaya adaydır. Sitemizde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü hakkında istediklerinizi bulabileceğinizi umuyoruz. Üniversitemizdeki Gıda Mühendisliği Bölümü 2000-2001 eğitim ve öğretim yılında açılmıştır ve öğretimini Mühendislik-Mimarlık Fakültesindeki yeni binada devam ettirmektedir. Öğrenim dili Türkçe, Öğretim süresi ise 8 yarıyıldır (4 yıl). Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir ve Gıda Mühendisi ünvanını alırlar.

Bölümümüze ait altı laboratuvar (Enstrümantal, Mikrobiyoloji, Ambalaj, Uygulama, Araştırma, Duyusal Analiz) bulunmakta ve bu laboratuvarlar hem öğrencilerin eğitimi için hem de araştırmalar için kullanılmaktadır.

Bölümümüz yeni kurulmakta olduğundan ilk hedefimiz öğrencilerimiz için eğitim laboratuvarları geliştirmektir. Bundan sonraki çalışmalarımız gıda endüstrisi kollarına yönelik bir pilot işletme kurulması olacaktır.