Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Staj

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ
GENEL İLKELER:


MADDE: 1- Stajın amacı, öğrenciye öğrenim ve eğitimi ile ilgili bilgi, beceri ve görgü kazandırmaktır.

MADDE: 2- Stajlarda ilgili her türlü işlemi yürütmek üzere her öğrenim yılı başında Fakülte Yönetim Kurulunca bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında her bölümden bir Öğretim Elemanı olmak üzere Komisyon kurulur.

Komisyon Sekreterya işleri öğrenci işleri bürosu tarafından yürütülür.

STAJ VE YERLERİ:

MADDE: 3- Stajlar birinci dönem ve ikinci dönem stajları olarak ikiye ayrılır. Birinci dönem stajları mümkün ise öğrencinin öğrenim gördüğü Bölümde veya Fakülte veya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı kuruluşlarda yapılır.

Bir Bölüm öğrencilerinin birinci dönem stajı ile sorumlu olmayacaklarına staj komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu karar verebilir. İkinci dönem stajlar öğrencinin öğrenim programları ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda yapılır. Yurt dışında staj yapılması ve bunların kabul ve değerlendirilmesinde staj komisyonu yetkilidir. Staj Komisyonu tarafından sağlanan staj yerleri komisyonca dağıtılır ve stajın başlama tarihinden 15 gün önceden öğrencilere duyurulur.

Ancak komisyon öğrenci tarafından sağlanan yurt içi ve yurt dışı staj yerlerini de kabul edebilir.

Mazeretsiz olarak, herhangi bir nedenle stajını yenilemesi gereken veya staj komisyonu tarafından sağlanan staj yerine gitmeyen öğrenciye staj komisyonu yeni bir yer sağlamak zorunda değildir.

STAJ SÜRESİ:

MADDE: 4- Birinci dönem stajları ikinci ders yılından, ikinci dönem stajları üçüncü ders yılından sonra yapılır.

Herbir dönem için staj süresi aralıksız 20 (yirmi), toplam 40 işgünüdür.

MADDE: 5- Staj her iki dönem için devamlı ve kesiksizdir. Devamsızlıklar eğitim ve öğretim yönergesi çerçevesinde staj komisyonunca değerlendirilir. 5 (Beş) günü aşan devamsızlık stajın yenilenmesini gerektirir.

STAJ ÇALIŞMALARI:

MADDE:6- Staja gidecek her öğrenciye hangi konuda nasıl bir staj yapacağını, uyması gerekli hususları ve diğer gereklilikleri gösteren staj defteri verilir.

Öğrenci stajla ilgili çalışmaları zamanında ve tam olarak yapmak ve belgelendirmek zorundadırlar.

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

MADDE: 7- Stajın değerlendirilmesi, staj yapılan yerce onaylanan staj defteri ile buradan alınan gizli staj çalışma raporu üzerine, staj komisyonunca yapılır. Gerektiğinde öğrenci staj komisyonunun Bölüm Temsilcilerinin başkanlığında Bölümlerce oluşturulan Staj Sınav Kurulu tarafından sözlü staj sınavına tabi tutulabilir.

Yaptığı staj geçerli veya başarılı sayılmayan öğrenci stajını yenilemek zorundadır.

MADDE: 8- Staj yönergesine veya staj yerinin çalışma düzenine aykırı hareketler disiplin suçu oluştururlar.

MADDE: 9- Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda karar vermeye Fakülte Dekanının olurunu almak koşulu ile staj komisyonu yetkilidir.